Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez ONZ w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Od 2000 roku dzień ten obchodzony jest 22 maja, czyli w dniu wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej. Została ona sporządzona w 1992 r. podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych. Jej stronami jest 193 państw świata.

Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. Polska jest jednym z krajów europejskich o najbogatszej bioróżnorodności. Lasy pokrywają 29 proc. powierzchni kraju, stanowiąc cenny rezerwuar dzikich gatunków roślin i zwierząt. Wieloletnia troska o zachowanie żywych zasobów przyrody w Polsce zaowocowała unikalną w skali europejskiej liczbą gatunków chronionych oraz wzrastająca liczebnością gatunków chronionych.

Skip to content