Oddział Przygotowania Wojskowego

Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku w roku szkolnym 2023 – 2024.

UWAGA!!! Do tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja 2023 do 30 maja 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Próba sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona w dniu 6 czerwca 2023 o godzinie 9.00
i w terminie dodatkowym 28 czerwca 2023 roku.

Jednostką patronacką Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku będzie 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe punkty przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej może również udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę na zakup m.in. umundurowania, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Skip to content