Oddział Przygotowania Wojskowego

Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  w Tymbarku  otrzymał w roku 2022 zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW).

 • Co to jest OPW?

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w wojsku lub służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to  rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór  merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, w którym  uczniowie uczestniczą w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Dla naszej klasy OPW jednostka patronacką jest 16 brygada powietrznodesantowa z Krakowa .Uczniowie już w trakcie nauki szkolnej  zdobywają  zatem wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne każdemu żołnierzowi.

 • Program szkolenia

W oddziałach przygotowania wojskowego realizowane jest minimum 230-godzinne szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć dodatkowych, a jego program oraz ramowy plan nauczania określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 maja 2020 r. w sprawie programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 977). 

Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki, w klasie IV. 

Program szkolenia wojskowego obejmuje :

 • Zasady żołnierskiego zachowania się (regulaminy i musztry)
 • Podstawy szkolenia bojowego, w tym taktyka
 • Rozpoznanie
 • Łączność
 • Strzelectwo
 • Logistyka
 • Szkolenie sanitarne
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie

Uczniowie uczestniczą również w dodatkowych zajęciach ze strzelectwa i smaoobrony

Korzyści dla ucznia klasy OPW:

 • bezpłatne umundurowanie w ramach pakietu ubiorczego ucznia klasy OPW, który zawiera:
 • Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia
 • Koszulki T-shirt
 • Beret
 • Zestaw oznak regulaminowych do ubioru
 • Bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar
 • Plecak taktyczny
 • Rękawice zimowe
 • Czapka zimowa
 • ułatwienie w rekrutacji do służby wojskowej;
 • uprawnienia do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
 • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych)

Uwaga! Ważne!

Warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej stanowi jedno z kryteriów w systemie rekrutacji.

Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 30 osób.

Do klasy OPW obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podanie od 15 maja do 31 maja 2024r.

Jednostką patronacką Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku będzie 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe punkty przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej może również udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę na zakup m.in. umundurowania, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Strzeleckie Mistrzostwa Polski Klas Wojskowych

W dniach 6 – 7 listopada 2023 roku w 10 Brygadzie Łączności we Wrocławiu, odbyły się Strzeleckie Mistrzostwa Polski klas mundurowych. Organizatorem zawodów było Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. W rywalizacji […]

Skip to content