Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
dla strony Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www zstymbark.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012 rok.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  22.03.2021
Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:
– możliwość zwiększania, zmniejszania tekstu
– skala szarości
– wysoki kontrast oraz ujemny kontrast
– jasne tło
– możliwość podkreślenia hiperłącza
– czytelny tekst
– mapa strony

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 23 września 2020 r.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Jeżeli występują problemy z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Panią mgr Małgorzatą Kulig (tel. 18 33 25 030, e-mail: mkulig7@wp.pl ).

Procedura wnioskowo – skargowa:
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego (na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodestrukcji itp.) W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomienie Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
1. Wejście do szkoły z dostosowanego dla osób na wózkach podestu.
2. W budynku szkoły znajdują się: trzy kondygnacje połączone klatkami schodowymi (bez wind) i użytkowe podpiwniczenie (szatnie, strzelnica).
3. Szkoła nie posiada urządzeń typu: schodołaz przeznaczonego do pomocy w poruszaniu się po schodach osób na wózkach inwalidzkich.
4. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Po szkole mogą poruszać się osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
6. W budynku szkoły i internatu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content