Historia szkoły

1947 r. Dzięki staraniom inż. J. Marka Ministerstwo Rolnictwa i Reformy Rolnej wyraża zgodę na utworzenie w Tymbarku Spółdzielczego Liceum Przetwórstwa i Handlu Ogrodniczego drugiego stopnia.

1 października 1948 r. Oficjalne otwarcie szkoły przez przedstawiciela MRiRR, oraz wręczenie kluczy do budynku powołanemu dyrektorowi Stanisławowi Szymańskiemu. 
Była to pierwsza pełnośrednia szkoła w Tymbarku, a zarazem i pierwsza tej specjalności w kraju.

1949 r. Liceum otrzymuje tzw. „Nowy Dworek”, gdzie zostaje urządzona szkoła, internat żeński oraz stołówka.

1950 r. Upaństwowienie szkoły i przejęcie przez Ministerstwo Rolnictwa i R. R. jako szkoły resortowej.

1 września 1951 r. Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Winiarską.

1 września 1954 r. Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Tymbarku.

1 październik 1956 r. Przekazanie szkoły przez Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego – Ministerstwu Oświaty.

1 wrzesień 1957 r. Przemianowanie szkoły na 3-letnią Zasadniczą Szkołę Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego.

3 czerwca 1958 r. Zmarł inż. Józef Marek – inicjator powstania naszej szkoły.

25 marca 1962 r. Nagła śmierć dyrektora szkoły Stanisława Szymańskiego.

1 wrzesień 1962 r. Dyrektorem szkoły zostaje inż. Czesław Stańdo.

1 stycznia 1965 r. Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, funkcję tę przejmuje mgr Julia Steczowicz.

1 września 1969 r. Rozpoczęcie nauki w nowo utworzonej klasie Technikum Przemysłu Spożywczego.

1 styczeń 1971 r. Zawiązanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.

1972 r. Objęcie patronatu nad budową nowej szkoły przez Kancelarię Rady Państwa.

22 czerwca 1975 r. Uroczyste otwarcie nowego obiektu szkoły i nadanie imienia szkole, której nazwa od tej chwili brzmi: „Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku”.

31 sierpnia 1975 r.Odejście dyrektor J. Steczowicz na emeryturę i powołanie przez Kuratorium na to stanowisko inż. Tadeusza Niezabitowskiego.

1 września 1975 r. Otwarcie w szkole Technikum Przemysłu Spożywczego dla pracujących.

1 września 1977 r. Wprowadzenie nowego typu szkoły – Technikum Rolniczego.

1 września 1978 r. Zwiększenie ilości typów szkół o Liceum Zawodowe.

17 stycznia 1980 r. Decyzja KOiW w Nowym Sączu w sprawie zmiany nazwy szkoły na: Zespół Szkół Rolno-Spożywczych im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

1 września 1984 r. Rozpoczęcie działalności średniego Studium Zawodowego o kierunku spożywczym.

1 września 1985 r. Wprowadzenie nowego typu szkoły średniej – Liceum Ekonomicznego, oraz utworzenie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.

1 września 1989 r. Rozpoczęcie nauki w nowym typie szkoły – Liceum Ogólnokształcącym.

czerwiec 1997 r. Odejście dotychczasowego dyrektora szkoły inż. Tadeusza Niezabitowskiego na emeryturę.

28 sierpnia 1997 r. Przekazanie funkcji dyrektora szkoły przez inż. T. Niezabitowskiego nowemu dyrektorowi mgr Józefowi Piętakowi.

kwiecień 1998 r. Utworzenie nowego typu szkoły – Policealnego Studium Zawodowego.

1 IX 1998 r. – utworzenie nowych typów i profili kształcenia:

  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej – klasa wielozawodowa
  • Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zawodzie technik technologii żywności
  • w Liceum Ogólnokształcącym – profil informatyczny z programem autorskim nauczycieli Zespołu Szkół

VII – XI 1998 r. – wykonanie pokrycia stropodachu na budynku szkoły i internatu papą termozgrzewalną oraz oddanie do użytku nowo wybudowanego boiska sportowego.

3 październik 1998 r. Uroczyste obchody 50-lecia szkoły średniej w Tymbarku.

1.IX.1999– rozpoczęcie nauki w klasie LO o profilu „przysposobienie wojskowe”. To jedna z 16 szkół tego typu działających w Polsce w ramach eksperymentu prowadzonego przez MEN i MON. Jednostką patronacką klasy został 16 bpd w Krakowie.

XI 1999 – podpisanie porozumienia z jednostką patronacką – 16 Batalionem Powietrzno-Desantowym w Krakowie.

10-12 XII 1999 r. wizyta delegacji z niemieckiego miasteczka Brachstedt z którą omówiono wymianę młodzieży szkolnej.

V 2000 r. – pierwsze powiatowe zawody sportowo-obronne „Harnaś” w których wzięli udział uczniowie tymbarskich klas wojskowych, drużyny reprezentujące organizację „Strzelec”, szkoły z Nowego Sącza, Limanowej i Mszany Dolnej.

7 VI 2000 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Twórcom i założycielom szkoły średniej w Tymbarku”.

VII 2000 r. – obóz szkoleniowy klas wojskowych w Zamościu.

VII – VIII 2000 r. – utworzenie strzelnicy na broń pneumatyczną oraz pracowni do przedmiotów wojskowych

1 IX 2000 r. – utworzenie Liceum Technicznego o profilu usługowo-gospodarczym

2001/2002 r. – szkoła nie dokonuje rekrutacji do klas pierwszych, skutek reformy strukturalnej oświaty

01 I 2001 r. – inauguracja pracy Szkolnego Klubu Europejskiego

VII – VIII 2001 r. – kapitalny remont sanitariatów w budynku szkoły i internatu.

IV – X 2001 r. – przebudowa kotłowni węglowej na gazową.

3 V 2002 r. w uroczystych obchodach Święta 3 Maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie wraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych brała udział delegacja Zespołu Szkół w Tymbarku

VI 2002 r. – utworzenie pracowni komputerowej z 15 stanowiskami komputerowymi pozyskanej z MEN.

1 IX 2002 r. – utworzenie nowych typów szkół:

  • 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym
  • 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu informatycznym
  • 3 – letnie Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym
  • 4 – letnie Technikum w zawodzie technik ekonomista i technik technologii żywności.

V – XI 2002 r. – wykonanie termomodernizacji budynków szkoły i internatu połączonej z wymianą stolarki okiennej.

IV – VII 2003 r. – wykonanie ogrodzenia działki szkolnej o powierzchni 2 ha

01 IX 2003 r. – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z klasą sportową w dyscyplinach: piłka nożna – chłopcy, tenis stołowy – dziewczęta.

IX 2003 r. – podpisanie porozumienia o współpracy między szkołą a Klubem Sportowym w Tymbarku w zakresie prowadzenia klas sportowych

1 IX 2003– rozpoczęli naukę uczniowie klasy sportowej LO.

1 – 3 V 2004 r. – I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach w którym bierze udział delegacja z Tymbarku.

06 V 2004 r. – I Dzień Europy w naszej szkole. Sześć dni po wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej.

1 IX 2004 – otwarcie w Zespole Szkół  klasy Technikum Informatycznego. Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

06 V 2004 r. – I Dzień Europy w naszej szkole. Sześć dni po wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej.

01 IX 2004 r. – utworzenie 4-letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.

20 V 2005 r. – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a ZS w Tymbarku w zakresie kształcenia informatycznego uczniów Technikum i LO.

IX 2005 r. – utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej ze środków z OHP.

25 VI – 01 VII 2006 r. – Tymbark był bazą 35 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Straży Granicznej „Szlakami Obrońców Granic” W rajdzie uczestniczyło 25 drużyn reprezentujących środowiska mundurowe Straży Granicznej, wojska, policji, środowiska emerytów formacji mundurowych, grupy młodzieży szkolnej i koła PTTK

1 IX 2006 – rozpoczęcie nauki w klasach LO o profilu „bezpieczeństwo publiczne”.

9 XI 2006 r. – podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatową Komendą Policji w Limanowej a ZS w Tymbarku w zakresie prowadzenia klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne.

15 VI 2007 – dzień Otwarty Szkoły Policji w Katowicach, w którym uczestniczyli uczniowie klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w Tymbarku.

VII – VIII 2007 r. – utworzenie drugiej pracowni komputerowej z 15 stanowiskami komputerowymi oraz 2 Centrów Multimedialnych(w bibliotece, internacie) pozyskane z MEN.

IX 2007 – inauguracja działalności Szkół Jagiellońskich. Zespół Szkół w Tymbarku znalazł się w gronie 51 placówek, które przy finansowym wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje programy edukacyjne, poznawcze i wychowawcze. Program sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

X 2007 r. – zakup pracowni językowej,

XI 2007 r. – zajęcia szkoleniowe klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po raz pierwszy uczniowie naszego Zespołu Szkół mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i instruktorów Centrum Szkolenia Policji. 2007-2008 r. – wymiana instalacji elektrycznej w internacie i na sali gimnastycznej.

1 IX 2008 r. – inauguracja nowego typu szkoły w Zespole Szkół w Tymbarku. Trzecim typem klas „mundurowych” będą uczniowie oddziału o profilu pożarniczym, który powstał dzięki współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

1 IX 2008 r. – podpisanie porozumienia pomiędzy VI Brygadą Desantowo-Szturmową w Krakowie w zakresie prowadzenia edukacji obronnej w naszym LO

14 X 2008 r. – podpisanie porozumienia z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej a Zespołem Szkół w Tymbarku w zakresie prowadzenia klas LO o prof. pożarniczym

X 2008 r. – Rada Pedagogiczna powołuje Komitet Obchodów 60 – lecia powstania Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

rok szk. 2007/2008 – realizacja projektu „Szkoły Jagiellońskie” pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod hasłem „Wspólnie rozwińmy skrzydła”.

14 – 15 X 2008 r. – udział przedstawicieli LO w I Ogólnopolskiej Konferencji Klas Wojskowych w Chojnicach połączonej z zawodami sportowo-obronnymi

XII 2009– uroczysta konferencja poświęcona roli szkoły średniej w Tymbarku w środowisku lokalnym i regionu z udziałem byłych i obecnych pracowników, absolwentów, uczniów, rodziców i zaproszonych gości.

24 I 2009 r. – spotkanie opłatkowe byłych i obecnych pracowników szkoły.

Historyczne wideo

Skip to content