Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochocie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe: tel. 18 33 25 030, adres e-mail: ken.sekretariat@powiat.limanowski.pl.

2. W Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych.
Z IOD można kontaktować za pośrednictwem adres email: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia w celu realizacji zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a także art. 6 ust 1 lit. b, c, d, e – w celu realizacji umów z pracownikami/

kontrahentami i wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organom administracyjnym, sądom, i innym instytucjom uprawnionym do tego z mocy prawa), osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy, w celu przetwarzania ich na zlecenie Administratora – jak np. Librus (dziennik elektroniczny).

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku szkolnego / umowy (w przypadku pracowników i kontrahentów), a następnie zostaną przekazane do składnicy akt zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego / wykonania umowy (w przypadku pracowników/kontrahentów).

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

         Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku; 34 – 650 Tymbark 349 adres e-mail: ken.sekretariat@powiat.limanowski.pl (numer telefonu: 18 33 25 030).

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę, kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa
.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest: art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia, oraz art. 108a Prawo oświatowe.

 6. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom takim jak Policja, Sąd, Prokuratura lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: – żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Skip to content