Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa Dziecka jest Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 34-650 Tymbark 349 (oraz funkcjonujący w tym Zespole Szkół Internat, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego) (tel. 18 33 25 030, e-mail: zstymb@poczta.onet.pl); z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt: e-mail – gwikar@op.pl lub telefonicznie -18 33 25 030.
 • Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa Dziecka przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:
 • związanych z: edukacją dziecka; pobytem w internacie; jego udziałem w konkursach, zawodach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa (Małopolskie Kuratorium Oświaty, System Informacji Oświatowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Librus – dziennik elektroniczny).
 • Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Państwa Dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację statutowych zadań szkoły.

Klauzula informacyjna dla pracowników, emerytów, rencistów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych jest Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku; 34-650 Tymbark 349 (tel. 18 33 25 030, e-mail: zstymb@poczta.onet.pl); z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt:
e-mail – gwikar@op.pl lub telefonicznie -18 33 25 030. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: związanych z zawarciem umowy o podjęciu pracy; realizacją stosunku pracy oraz z korzystaniem z uprawnień przysługujących w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego tj. na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.

Klauzula informacyjna dla współpracujących kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku; 34-650 Tymbark 349
(tel. 18 33 25 030, e-mail: zstymb@poczta.onet.pl); z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt: e-mail – gwikar@op.pl
lub telefonicznie -18 33 25 030.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy oraz wystawienia faktury (rachunku), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ZS im. KEN w Tymbarku.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.
Skip to content