REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „Żołnierze Niezłomni – Zapomniani Bohaterowie”

Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Żołnierze Niezłomni – Zapomniani Bohaterowie”

Pod Honorowym Patronatem dr Pawła Ptaszka – Wójta Gminy Tymbark

I. Organizator:

– Urząd Gminy w Tymbarku

      II. Współorganizator:

– JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku

      III. Uczestnicy:

      Uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI, VII – VIII, ZS im. KEN z terenu gminy Tymbark oraz członkowie organizacji  proobronnej Strzelec w Tymbarku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.

      IV. Cele konkursu:

             – kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963,

             – kultywowanie wartości ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej,

             – zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł, wyszukanie lokalnych bohaterów.

     IV. Organizacja Konkursu:

            Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych. Może być postać wybranego lokalnego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji. Praca może dotyczyć wybranego wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia itp. na terenie gminy lub powiatu limanowskiego. Wymagana jest pisemna forma pracy. Wielkość pracy – minimum 2 strony format A 4 / czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza /. Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestaw fotografii, prezentacjami multimedialnymi itp. Konkurs trwa od 22 stycznia 2021r do 15 lutego 2021r.

             Prace powinny być nadesłane do dnia 15 lutego 2021r do Urzędu Gminy w Tymbarku / p.nr.12 Robert Nowak /.

             Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub organizacji, którą ta osoba reprezentuje. Wszystkie nadesłane prace na konkurs wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

    V. Rozstrzygnięcie konkursu:

          Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Dla 3 osób w każdej grupie wiekowej, którzy wykonają najciekawsze prace  przewidziano nagrody książkowe i dyplomy, których fundatorem jest Urząd Gminy w Tymbarku.

INFORMACJA

administratora danych osobowych

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tymbarku

2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:

 – w celach związanych bezpośrednio z konkursem (wykonanie pracy) na podstawie RODO,

  – w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,

3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

4.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w Polsce przepisów prawa archiwizowania dokumentacji. Po zakończeniu konkursu dane zostaną usunięte przez administratora.

5. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

6. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w  konkursie.

Skip to content