Harmonogram i organizacja egzaminu maturalnego

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TYMBARKU W CZERWCU 2020 ROKU.

8.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9.00  język polski – poziom podstawowy
 • godz. 14.00  język polski – poziom rozszerzony

9.06.2020 (wtorek)

 • godz.9.00  matematyka – poziom podstawowy

10.06.2020 (środa)

 • godz. 9.00  język angielski – poziom podstawowy
 • godz. 14.00  język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

15.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9.00  matematyka – poziom rozszerzony

16.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9.00 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14.00 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

18.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9.00 język niemiecki – poziom podstawowy
 • godz. 14.00  język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

19.06.2020 (piątek)

 • godz. 9.00 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony

24.06.2020 (środa)

 • godz. 14.00 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo / fakultatywnieZapewnia*
matematykalinijka
cyrkiel
kalkulator prosty**
Wybrane wzory matematyczne
obowiązkowo obowiązkowo obowiązkowo obowiązkowo  zdający lub szkoła zdający lub szkoła zdający lub szkoła
szkoła
biologialinijka
kalkulator prosty** Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie obowiązkowo obowiązkowozdający lub szkoła zdający lub szkoła
szkoła
geografialinijka
kalkulator prosty** lupa
obowiązkowo obowiązkowo fakultatywniezdający lub szkoła zdający lub szkoła zdający lub szkoła
historialupafakultatywniezdający lub szkoła
język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO:

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (0,5 litra, woda niegazowana).

5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 3. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 6. Maturzyści wrażeniami po egzaminie maturalnym powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.